JavaScript难点

原型和原型链 作用域和闭包 异步和单线程 this指针 1.原型和原型链 JavaScript中原型和原型链是 …

JavaScript难点 查看全文 »